NAUI ADVANCED SCUBA DIVER (Update 03/06/15)


 

หลักสูตรการดำน้ำลึกเบื้องต้นระดับสูงสำหรับบุคคลทั่วไป สำหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตร Scuba Diver มาแล้ว ใช้เวลาเรียนประมาณ 6 ชั่วโมง เป็นการเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติในทะเล โดยคุณจะได้รับการฝึกฝนทักษะการดำน้ำในสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำน้ำให้มากขึ้น (สถานที่ดำน้ำบางที่ กรณีไม่มีบัตรดำน้ำระดับ Advanced จะไม่อนุญาติให้ดำน้ำลึกเกิน 18 เมตร หรือ 60 ฟุต) เมื่อเรียนจบจะได้รับบัตรประจำตัวดำน้ำสากล (Photo C-Card) ซึ่งเป็นที่ยอมรับและสามารถใช้ได้ทั่วโลก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. อายุ 10 ปีขึ้นไป
 2. ผ่านหลักสูตร และมีบัตรดำน้ำระดับ Scuba Diver หรือเทียบเท่าจากสถาบันอื่นที่ได้รับการยอมรับ
 3. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และลมบ้าหมู

      หมายเหตุ

 • อายุ 10-14 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง เมื่อผ่านหลักสูตรจะได้รับการรับรองเป็น Juniior Advanced Scuba Diver
 • อายุ 15 ปีขึ้นไป เมื่อผ่านหลักสูตรจะได้รับการรับรองเป็น Advanced Scuba Diver

หลักฐานในการสมัคร

 1. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 2. ใบรับรองแพทย์
 3. สำหรับผู้มีอายุ 10-14 ปี ต้องมีหลักฐานการยินยอมจากผู้ปกครอง

 ระยะเวลาในการเรียน

ระยะเวลาเรียน (Duration) จำนวนครั้ง รวมจำนวนชั่วโมงเรียน
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติในทะเล 2 วัน (6 Dives)
 - การดำน้ำลึก (Deep Diving)
 - การด้ำน้ำกลางคืน (Night Diving)
 - การดำน้ำบริเวณที่มีกระแสน้ำ (Current Diving)
 - การดำน้ำชมซากจม เช่น เรือจม (Non-penetration Wreck Diving
 - การใช้เข็มทิศใต้น้ำ (Navigation)
 - การยกของใต้น้ำ, การหาของใต้น้ำ (Lift, Search)
หมายเหตุ
 - หลักสูตรจะมีอายุ 1 ปี หลังจากวันที่สมัครเรียน
 - สามารถกำหนดนัดเวลาเรียนได้ตามสะดวก และมีการพาออกทะเลเพื่อสอบทุกๆเดือน

อัตราค่าเรียน

6,800.- บาท

 

ราคานี้รวม

 • ค่าสระว่ายน้ำ และห้องเรียน  
 • บัตรดำน้ำ Photo C- Card (ระดับ Advanced Junior Scuba Diver / Advanced Scuba Diver) ที่ใช้ได้ทั่วโลก
 • อุปกรณ์ดำน้ำ ได้แก่ Mask, Snorkel, Fins, Wetsuit, BCD, Regulator, Tank, Weight และ Belt
 • ค่าใช้จ่ายในการออกทะเล 2 วัน (ค่าเรือพัทยา 1,500 บาทต่อวัน, อาหารกลางวัน 2 มื้อ)

ราคานี้ไม่รวม

 • Wall Certificate (ราคาใบละ 400.- บาท)
 • ค่าเดินทาง ไป-กลับ กรุงเทพ-พัทยา
 • ค่าที่พัก
 • ไฟฉายดำน้ำ
 • Log Book

 

สถานที่เรียน  

CLASSROOM : ชั้น 4, อาคาร 71 Sport Club, ซอยปรีดีพนมยงค์ 41, ถนนสุขุมวิท 71, แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

POOL :  สกลพรรณ สปอร์ตคลับ  ซอยปรีดีพนมยงค์ 42, ถนนสุขุมวิท 71, แขวงคลองตันเหนือ

Tel : 02-713-3232    Moblie ; 081-666-6161099-251-7799