NAUI MASTER SCUBA DIVER


หลักสูตรการดำน้ำลึกขั้นสูงสำหรับบุคคลทั่วไป สำหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตร Advanced Scuba Diver มาแล้ว ใช้เวลาเรียนประมาณ 27 ชั่วโมง แบ่งออกเป็นการเรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียนอย่างเจาะลึก และภาคปฏิบัติทั้งในสระว่ายน้ำ และในทะเลที่เข้มข้น โดยนักดำน้ำจะได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติมในด้านทักษะการดำน้ำ และการวางแผนเกี่ยวกับการดำน้ำ เพื่อให้พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อทำให้คุณเป็นนักดำน้ำที่มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น และยังเป็นหลักสูตรเพื่อปูทางไปสู่การเป็นนักดำน้ำในระดับมืออาชีพ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. อายุ 15 ปีขึ้นไป
 2. ผ่านหลักสูตร และมีบัตรดำน้ำระดับ Advanced Scuba Diver หรือเทียบเท่าจากสถาบันอื่นที่ได้รับการยอมรับ
 3. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และลมบ้าหมู

 หลักฐานในการสมัคร

 1. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 2. ใบรับรองแพทย์

 ระยะเวลาในการเรียน

ระยะเวลาเรียน (Duration) จำนวนครั้ง รวมจำนวนชั่วโมงเรียน
ภาคทฤษฎีในห้องเรียน 5 15
ภาคปฏิบัติในสระว่ายน้ำ (อย่างน้อย 4 ครั้ง) 1 3
ภาคปฏิบัติในทะเล 9 Dives
หมายเหตุ
 - หลักสูตรจะมีอายุ 1 ปี หลังจากวันที่สมัครเรียน
 - สามารถกำหนดนัดเวลาเรียนได้ตามสะดวก และมีการพาออกทะเลเพื่อสอบทุกๆเดือน

 

อัตราค่าเรียน

12,000.- บาท

ราคานี้รวม

 • ค่าห้องเรียน และค่าสระว่ายน้ำ textbook
 • บัตรดำน้ำ Photo C-Card (ระดับ Master Scuba Diver) ที่ใช้ได้ทั่วโลก
 • ค่าใช้จ่ายในการออกทะเล 2 วัน (ค่าเรือ, ค่า Tank และอาหารกลางวัน 2 มื้อ)

ราคานี้ไม่รวม

 •  Wall Certificate (ราคาใบละ 400.- บาท)
 • อุปกรณ์ดำน้ำ ได้แก่ Mask, Snorkel, Fins, Wetsuit, BCD, Regulator, Tank, Weight และ Belt
 • ค่าเดินทาง ไป-กลับ กรุงเทพ-พัทยา
 • ค่าที่พัก
 • ค่าไฟฉายดำน้ำ